Leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Mail-me-nu.nl en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. In deze voorwaarden geldt 'Mail-me-nu.nl' als leverancier van haar producten en/of diensten. De afnemer is degene die Mail-me-nu.nl opdracht geeft tot levering van producten en/of diensten.

Artikel 1: Kwaliteit Mail-me-nu.nl verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Een tekst wordt in goed Nederlands en in de standaardspelling afgeleverd tenzij anders afgesproken met de afnemer. De afnemer heeft de verplichting om de tekst goed te controleren op eventuele verschrijvingen en is daarvoor verantwoordelijk.

Artikel 2: Geheimhouding Mail-me-nu.nl verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 3: Concepttekst en eenmalige herziening De offerte van Mail-me-nu.nl heeft in principe betrekking op eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. In een offerte kan wel expliciet van deze bepaling worden afgeweken.

Artikel 4: Tussentijdse wijziging van de opdracht Als een afnemer na het verstrekken van de opdrachtbevestiging zijn opdracht wijzigt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hiervoor geldt dan ook een aanvullende prijsafspraak. Als de afnemer zijn opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, al dan niet als gevolg van gewijzigde omstandigheden, dan is Mail-me-nu.nl niet verplicht, teksten die nog niet gereed zijn, te leveren. Mail-me-nu.nl heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 5: Verhindering bij Mail-me-nu.nl In geval van overmacht bij Mail-me-nu.nl geeft zij dat zo snel mogelijk door aan de afnemer. Deze heeft na ontvangst van deze mededeling acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Mail-me-nu.nl af te nemen en het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

Artikel 6: Voorbereidingskosten Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Als het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Mail-me-nu.nl en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan mag Mail-me-nu.nl daarvoor kosten in rekening brengen. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 7: Offerte en offertekosten Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. De voorstellen daarin mogen in dat geval gebruikt worden door de afnemer, ook als hij ze door een ander laat uitvoeren. In alle andere gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van Mail-me-nu.nl en worden ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8: Opdracht en opdrachtbevestiging In geval van opdrachtbevestiging, wordt de opdracht kort omschreven en staat, indien van toepassing, duidelijk aangegeven: - het doel van de opdracht, de eisen van de afnemer en de geraamde omvang van het werk; - in hoeverre de medewerking van de afnemer vereist is, en wat zijn inbreng is; - welke materialen of gegevens de afnemer aanlevert en binnen welke termijn; - wie het geleverde goedkeurt en binnen welke termijn; - in opdracht van wie en voor rekening van wie het werk wordt uitgevoerd; - de manier waarop de opdracht wordt aangeleverd; - de uiterste aanlevertermijnen, de termijn voor herziening van concepttekst en de termijn voor goedkeuring van definitieve tekst. Ook worden, indien van toepassing, bijkomende werkzaamheden vermeld.

Artikel 9: Kostensoorten In de offerte en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, bureaukosten, andere directe kosten en eventuele kosten van derden.

Artikel 10: Levering en eerste gebruiksrecht Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Mail-me-nu.nl.

Artikel 11: Vrijwaring De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Mail-me-nu.nl tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Artikel 12: Aansprakelijkheid Mail-me-nu.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mail-me-nu.nl. Voor het geval wordt geoordeeld dat Mail-me-nu.nl geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Mail-me-nu.nl jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 13: Auteursrechten Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Mail-me-nu.nl. A. Mail-me-nu.nl draagt bij levering slechts het eenmalig publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Het auteursrecht blijft dus in handen van Mail-me-nu.nl, tenzij de afnemer expliciet heeft betaald voor de afkoop van het auteursrecht. B. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht aan Mail-me-nu.nl worden medegedeeld en Mail-me-nu.nl moet daarmee akkoord zijn gegaan. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Mail-me-nu.nl kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. C. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Mail-me-nu.nl krijgt, kan Mail-me-nu.nl op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Als deze situatie leidt tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. D. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid. E. bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Mail-me-nu.nl wordt beschouwd: publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; hergebruik van zijn werk zonder toestemming; aantasting van zijn werk; publicatie zonder naamsvermelding. F. De bepalingen van artikel 12 hebben ook betrekking op teksten die Mail-me-nu.nl van derden betrekt. Mail-me-nu.nl garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 13: Betaling De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Mail-me-nu.nl een aanbetaling verlangen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro.

Artikel 14: Geschillen Op elke overeenkomst tussen Mail-me-nu.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie in der minne te regelen. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld in der minne te regelen, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Mail-me-nu.nl.

Almelo, 4 april 2011